Stadgar

för Bostadsrättsföreningen Parkgatan 8 i Göteborg organisationsnummer 769625-5897

OM FÖRENINGEN
1§ Namn, säte och ändamål
2§ Medlemskap och överlåtelse
3§ Medlemskapsprövning -juridisk person
4§ Medlemskapsprövning – fysisk person
5§ Bosättningskrav
6§ Andelsägande
Insats, årsavgift och upplåtelseavgift
7§ Årsavgiftens beräkning
8§ Överlåtelse- och pantsättningsavgift
9§ Övriga avgifter
10§ Dröjsmål med betalning

FÖRENINGSSTÄMMA
11§ Föreningsstämma
12§ Motioner
13§ Extra föreningsstämma
14§ Dagordning
15§ Kallelse
16§ Rösträtt
17§ Ombud och biträde
18§ Röstning
19§ Jäv
20§ {Över- och underskott
21§ Valberedning
22§ Stämmans protokoll
STYRELSE OCH REVISION
23§ Styrelsens sammansättning
24§ Konstituering
25§ Styrelsens protokoll
26§ Beslutsförhet och röstning
27§ Beslut i vissa frågor28§ Firmateckning
29§ Styrelsens åligganden
30§ Utdrag ur lägenhetsförteckning
31§ Räkenskapsår
32§ Revisor
33§ Revisionsberättelse

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
34§ Bostadsrättshavarens ansvar
35§ Ytterligare installationer
36§ Brand- och vattenledningsskador
37§ Komplement
38§ Felanmälan
39§ Gemensam upprustning
40§ Vanvård
41§ Tillbyggnad
42§ Ombyggnad Förändring i lägenhet

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN
43§ Användning av bostadsrätten
44§ Sundhet, ordning och gott skick
45§ Tillträdesrätt
46§ Andrahandsuthyrning 48 Inneboende

FÖRVERKANDE
49§ Förverkandegrunder
50§ Hinder för förverkande
51§ Ersättning vid uppsägning
52§ Tvångsförsäljning

ÖVRIGT
53§ Meddelanden
54§ Framtida underhåll
55§ Upplösning, likvidation mm
56§ Tolkning
57§ Stadgeändring
58§ Särskilt för föreningar som inte äger hus

OM FÖRENINGEN
1§ Namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Parkgatan 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i
Göteborg.Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för
nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas
bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

2§ Medlemskap och överlåtelse
En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon
antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt
styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som
ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som
överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen
inte uppfyller formkraven år överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt
med upplåtelsen.
Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det att ansökan om medlemskap kom in till
föreningen, pröva frågan om medlemskap. Föreningen kan komma att begära en
kreditupplysning avseende sökanden. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska
anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som
medlem.

3§ Medlemskapsprövning – juridisk person
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen
även om nedan angivna förutsättningar för medlemskap är uppfyllda. En juridisk person som
är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva
ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun och landsting får inte vägras
medlemskap.

4§ Medlemskapsprövning – fysisk person
Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en
bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen
bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.
Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. En
överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i
föreningen. Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning eller vid tvångs-försäljning.

5§ Bosättningskrav
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har
föreningen rätt att vägra medlemskap.

6§ Andelsägande
Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte
bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på
vilka sambolagen tillämpas.

7§ Insats, årsavgift och upplåtelseavgift
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelse-avgift fastställs av styrelsen. Ändring av
insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.

8§ Årsavgiftens beräkning
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.
Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet
medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst
tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet.
För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd
med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet
med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1%.
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom
värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, el, TV, bredband och telefoni ska erläggas
efter förbrukning, area eller per lägenhet.

9§ Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning
Avgifterna får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och
pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Avgiften för
andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en
lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen
omfattar.
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift av pantsättaren och avgift för
andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren.

10§ Övriga avgifter
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med
anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.

11§ Dröjsmål med betalning
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom
postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i
rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från
förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om
ersättning för inkassokostnader mm.

FÖRENINGSSTÄMMA
12§ Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads
utgång.
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller
på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt
endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid
föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att
närvara vid föreningsstämman.

13§ Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

14§ Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska
även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga
röstberättigade.

15§ Dagordning
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Fråga om närvarorätt på stämman
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorns berättelse
 11. I beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
  ärende
 19. Avslutande
  På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 1 8 förekomma de ärenden för vilken
  stämman blivit utlyst.

16§ Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på
stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Senast två veckor före stämman ska kallelsen utfärdas, dock tidigast sex veckor före
stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem
uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom
anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida.
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska
hjälpmedel, Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska
hjälpmedel anges i lag.

17§ Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst, Om flera medlemmar innehar bostadsrätt
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter
har också endast en röst, Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

18§ Ombud och biträde
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud
får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst
ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.
Ombud och biträde får endast vara:
annan medlem medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo, föräldrar, syskon,
myndigt barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens
hus, god man. Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig
medlem företräds av sin förmyndare.
Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

19§ Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna
rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte
en avgiven röst.
Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om
inte annat beslutas av stämman Innan valet förrättas.
Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras.
Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. För
vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

20§ Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:

 1. talan mot sig själv
 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett
  väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse21§ Över- och underskott
  Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

20§ Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:

 1. talan mot sig själv
 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett
  väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse


21§ Över- och underskott
Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

22§ Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa
ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga
personval samt arvode.

23§ Stämmans protokoll
Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga
om protokollets innehåll gäller:

 1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet
 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
 3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet.
  Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet
  ska förvaras på betryggande sätt.

STYRELSE OCH REVISION
24§ Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie
föreningsstämma. Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som
tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja
en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

25§ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer om inte föreningsstämma beslutat
annorlunda,

26§ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare
ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i
nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och
revisorer.

27§ Beslutsförhet och röstning
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften
av samtliga ledamöter, Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av
de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt
beslut krävs enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av
föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

28§ Beslut i vissa frågor
Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av
föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att medlems lägenhet
förändras ska medlemmens samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke
till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande på stämman har
gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

29§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen – av minst två ledamöter i förening.


30§ Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
▪ Att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
▪ Att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna
årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året
(förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året
(resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
▪ Att senast sex veckor före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna
årsredovisningen
▪ Att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgänglig
▪ Att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i
förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen

31§ Utdrag ur lägenhetsförteckning
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin
bostadsrätt.

32§ Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

33§ Revisor
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer
och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa
ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver
inte heller vara auktoriserade eller godkända.

34§ Revisionsberättelse
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
35§ Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta
gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:
▪ ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande
ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett
fackmannamässigt sätt
▪ icke bärande innerväggar
▪ glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande
beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister
samt all målning förutom utvändig målning och kittning till ytterdörr
hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås
inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med
undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarade gäller för
balkong- eller altandörr
▪ innerdörrar och säkerhetsgrindar
▪ lister, foder och stuckaturer
▪ elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren
endast för målning
▪ elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
▪ eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
▪ varmvattenberedare
▪ ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i
lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
▪ undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och
informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten,
kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
▪ ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
▪ brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland
annat även för:
▪ till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
▪ inredning och belysningsarmaturer
▪ vitvaror och sanitetsporslin
▪ golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från
lägenheten
▪ rensning av golvbrunn och vattenlås
▪ tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på
vattenledning
▪ kranar och avstängningsventiler
▪ ventilationsfläkt
▪ elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren för all inredning och utrustning
såsom bland annat:▪ vitvaror
▪ köksfläkt
▪ rensning av vattenlås
▪ diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på
vattenledning
▪ kranar och avstängningsventiler; I fråga om gasledningar svarar
bostadsrättshavaren endast för målning.


36§ Ytterligare installationer
Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av
bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

37§ Brand- och vattenledningsskador
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast
i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

38§ Komplement
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast
för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska
bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

39§ Felanmälan
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan
lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa
stadgar,

40§ Gemensam upprustning
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om
reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som
medlemmen svarar för.

41§ Vanvård
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att
annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom
har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens
bekostnad.

42§ Tillbyggnad
Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer,
solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga
godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar.
Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är
bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera dessa anordningar.

43§ Förändring i lägenhet
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följ ande åtgärder får dock inte företas
utan styrelsens tillstånd:

 1. ingrepp i bärande konstruktion,
 2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten
  Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för
  föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga
  myndighets tillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt
  sätt.


ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN
44§ Användning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller
någon annan medlem i föreningen,

45§ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott
skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även
för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för
bostadsrättshavarens räkning.
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska
bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme.
Ohyra får inte föras in i lägenheten.

46§ Tillträdesrätt
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller
för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt
till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

47§ Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan tör självständigt
brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen
hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen, I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges,
vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om
bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning
att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

48§ Inneboende
Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra
men för föreningen eller annan medlem.


FÖRVERKANDE
49§ Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen
således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall:
▪ bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse.
▪ lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand.
▪ bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan
medlem
▪ lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av
väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem
▪ bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren,
genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i
lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset
▪ bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de
särskilda ordningsregler som föreningen meddelar
▪ bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för
detta
▪ bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig
vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs
▪ lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed
likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning


50§ Hinder för förverkande
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten
betydelse. I enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen normalt uppmana
bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten.
Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten.

51§ Ersättning vid uppsägning
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

52§ Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten
komma att tvångsförsäljas enligt reglerna i bostadsrättslagen.

ÖVRIGT
53§ Meddelanden
Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus eller på hemsida eller genom e-post eller
utdelning.

56§ Tolkning
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar och annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande
av dessa stadgar.

54§ Framtida underhåll
Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll.
Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0.3% av fastighetens
taxeringsvärde. Om föreningen har en underhållsplan kan istället avsättning till fonden
göras enligt planen.

55§ Utdelning, upplösning och likvidation
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas
mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste
räkenskapsåret. Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla
medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

57§ Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även
giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut
utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal,
den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av
de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre
majoritetskrav.

58§ Särskilt för föreningar som inte äger hus
Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt huset kan även
närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan
föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar